Odhalenie osudu prostredníctvom komputer Matrix Drops

 Náš osud bude odhalený, životné procesy, ktoré už považujeme   za spackané, budeme môcť zmeniť a napraviť.

„Keď nie si ochotný zmeniť svoj život, niet ti pomoci” (Hippokrates)

 

kma- foto

Matrix Drops Computer (MDC) je spravodajským portálom nášho vnútorného sveta. Ukáže nám našu esenciálnu podstatu, silné aj slabé stránky, chyby, naše poslanie a osud. Vo svete vedy neexistujú bez meraní žiadne fakty. MDC z hĺbky našej mysle a ducha vynáša metaforické správy na povrch a podáva nám o nich informácie písomnou formou.

Otvárajú sa pred nami osobné a povahové vlastnosti zanechávajúce hlboký dojem, ktoré nie sú zrejmé a ktoré pri obvyklom pozorovaní zostávajú skryté. Máme možnosť nazrieť do našej najintímnejšej oblasti, viac než výskum v tradičnom slova zmysle. Umenie sebaobjavovania. Aj doteraz sme sa toho mohli o svete dozvedieť veľa prostredníctvom počítačových meracích prístrojov, ale žiaden z nich neumožňoval zorientovať sa v našej duši. Čítaj viac

Matrix Drops počítač, ktorý zmapuje dušu

Sen ľudstva, starý niekoľko tisíc rokov, sa premenil na skutočnosť.

 matrixdropsangelPočítač Matrix Drops zmapuje ľudskú dušu, pocity a myšlienky. Je dôkazom psychologickej tézy, že takmer všetky fyzické ťažkosti pramenia z vyšších rovín. Emocionálne, mentálne problémy, krízy vo vzťahoch sa väčšinou prejavia formou fyzických problémov. Psychické dôvody niekedy aj psychológia dokáže zistiť len rozsiahlymi analýzami. V pozadí sa vlečúce hlbšie procesy vyjdú na svetlo len zriedka alebo vôbec nie. Človek si často kladie otázky: Prečo má depresie, prečo je smutný, čo by bolo treba robiť inak, aby sa predišlo týmto nepríjemnostiam?

Počítač Matrix Drops odhalí pocity a myšlienky, ktoré nás ťažia a udržiavajú v otroctve. Počítač zrekapituluje, ako hlboké emocionálne jazvy spôsobujú zdanlivo bezvýznamné emocionálne a duševné problémy. Skryté negatívne ľudské vlastnosti nazval C.G. Jung „tieňom ”. Keďže je tieň neznámou časťou duše, ľudia sú proti tienistej stránke bezbranní. Tienistú stránku nie je ľahké odhaliť, skrýva sa pred ľudskou mocou. Potrebné je svetlo, vnútorné svetlo, aby sme dušu mohli uvidieť.

Potrebné sú informácie všetkých 108 minerálnych prvkov, budujúcich ľudské telo, k tomu, aby sme mohli odstrániť ochromujúcu moc temnej strany. Pre túto úlohu boli vyvinuté Matrix Drops.

Počítač Matrix Drops rozpozná a kvapky Matrix Drops porazia negatívne vlastnosti, ktoré ľudí oslabujú.

Čítaj viac

Matrix Drops protokol a Matrix Drops komputer

 

3D

“Atómový záblesk v holografickom mapovaní človeka

Rozlúštenie kvantovo fyzikálnych signálov mysle a tela”

Problémy fyzického tela sú často odrazom neviditeľných signálov éterického tela. Pri odhaľovaní neviditeľných svetov nám pomôže Matrix Drops Komputer (MDC), ktorý nám jasne ukáže  naše problémy, naše bytie v rôznych rovinách energie, emócií, myslenia, vzťahov, duše a ducha.

Vo vyšších rovinách sa človek dokáže vrátiť späť do stavu úplnej rovnováhy vtedy, ak nájde príčinu, pochopí pôvod problémov a  dokáže zmeniť veci vyvolávajúce tieto problémy. V tomto poskytujú pomoc Matrix Drops, ktoré prostredníctvom dokonale čistých elementárnych informácií dokážu skoordinovať naše éterické telo. V dosahovaní kvalitného života znamená odstránenie príznakov iba prvý krok, po ktorom neskôr nasleduje vedomý životný štýl. Čítaj viac

Naladenie rôznych úrovní ľudského vedomia

Poruchy aury spôsobené škodlivým vyžarovaním zeme.

V jemných informačných poliach, ktoré obklopujú naše telo, možno problémy odhaliť už dni, dokonca aj mesiace pred ich pociťovaním na fyzickej úrovni. Radiestéti vedia merať deformácie v informačných priestoroch nielen pomocou počítačov, ale aj kyvadlami, ktoré sa používajú už po tisícročia. Pomocou týchto meracích prístrojov dnes možno dobre overiť schopnosti odborníkov s jemným vnímaním a senzibilitou. Ich schopnosti boli predtým merateľné len subjektívne.

Naše energetické pole sa môže poškodiť a zdeformovať v dôsledku škodlivých, deformujúcich vplyvov vyžarovania zeme, ktoré značne ovplyvňujú auru, náš informačný, energetický a ochranný plášť obklopujúci naše telo.

Vyžarovanie zeme má dva dobre známe druhy. Tieto dva druhy sú vodné žily, nachádzajúce sa pod povrchom zeme a Hartmannove zóny.

Počas mojej vyše dvadsaťpäťročnej výskumnej práce som na základe radiestetického merania aury niekoľkých tisíc ľudí pripravil mapový systém, v ktorom som zachytil poruchy aury, informačného a energetického plášťa, spôsobené vyžarovaním zeme. U živých bytostí som zaznamenal typické problémy.

matrixdrops_02

U tých, ktorí počas niekoľkých rokov spali alebo sa dlhodobejšie zdržiavali nad rušivými poľami, ako sú vodné žily a Hartmannove zóny, boli spozorované typické telesné poruchy.

Keď svoje lôžka z týchto rušivých miest premiestnili, ich príznaky sa zmiernili, zregeneroval sa informačný plášť a prostredníctvom neho aj ich sedem tiel.V našom prípade vibrácie komunikované našim telám pomocou Matrix Drops pripomínajú našej bytosti etalón, správne informácie, a cez ne komunikované vibrácie obnovujú harmóniu organizmu aj na bunkovej úrovni. Je to podobné ako pri aktualizácii počítača. Nekonečnou výhodou tejto metódy je, že je schopná harmonizovať naše polia už vtedy, keď sa vo fyzickom tele ešte neprejavila žiadna porucha, ale v jemnejších telách sú už narušenia merateľné. Prevencia nám otvára úplne iné rozmery než napríklad skoré rozpoznanie príznakov. Naše rozladené atómy a bunky naladíme podobne ako hudobný nástroj pomocou vibrácií a informácií prírodných materiálov. K tomu samozrejme potrebujeme poznať etalónové tóny, vibrácie a informácie. Čítaj viac