Zásady ochrany osobných údajov.

Meno a priezvisko živnostníka:
Lenke Dezső
IČO: 48 296 040
Sídlo : Vyšný Lánec 62
e-mail: isty.sk
tel.:+421 908642351
ďalej len „Správca“

Vážení klienti, aby som mohol plniť záväzky ku svojim klientom a ďalším inštitúcíam a zákonným požiadavkám podľa platnej legislatívy, musím spracovávať niektoré vaše osobné údaje.

K tomu oznamujem:
* Správcom osobných údajov podle Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) je Správca.
* Vaše osobné údaje spracovávam z dôvodu vybavenia Vašich objednávok a riešenia reklamácii.
* Spracovávam vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, v niektorých prípadoch aj číslo bankového účtu, objednaný tovar a jeho cenu. (nevyžaduje sa váš súhlas – povinnosť vyplýva zo zákona)
* Právnym dôvodom tohoto spracovania je plnenie zmluvy. Uvedené osobné údaje za týmto účelom spracovávam po dobu trvania záručnej doby a dobu uloženia nariadenú zákonom o účtovníctve a daňovými zákonmi..
* Ochrana vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)
* Aby som vás mohol informovať o aktuálnych ponukách a zľavách, spracovávam vaše meno a priezvisko a e-mailovou adresu.                              Právnym dôvodom tohoto spracovania je váš súhlas, ktorý mi poskytnete a ktorý môžete kedykoľvek odvolať.                                                          Predtlačený formulár na udelenie súhlasu nájdete nižšie. Ak mi chcete udeliť súhlas prosím skopírujte si ho do textového editora, vyplňte a odošlite e-mailom na moju adresu.
* Vaše osobné údaje poskytujem len inštitúciám na to splnomocnených zákonom, nikomu inému Vaše osobné údaje bez vašeho výslovného súhlasu neposkytujem. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
* Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
* Nemenoval som poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoveril som spracovaním Vašich osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.
* Nemám v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii nebo iným, osobám.
* Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať odo mňa, ako Správcu, prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu nebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že pri spracovaní vašich osobných údajov postupujem v rozporu s GDPR.

Vyšný Lánec , dna 22.5.2018.

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu údajov.

Meno a priezvisko …………………………………………
Narodený/á ………………………………………………………..…
Bytom ………………………………………………………..…………………………………….. (ďalej len „Subjekt údajov”)

udeľuje týmto  Lenke Dezső
IČO: 48 296 040
Sídlo : Vyšný Lánec 62
e-mail: isty.sk
tel.:+421 908642351
ďalej len „Správca“
“ Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok:
Osobné údaje, ktoré budú spracované: meno a priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu.

Podmienky spracovania osobných údajov Subjektu údajov:

• Správcom osobných údajov podla Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)je Správca.
• Vaše osobné údaje spracovávam z dôvodu vybavenia Vašich objednávok a riešenia reklamácii.
• Spracovávam vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, v niektorých prípadoch aj číslo bankového účtu, objednaný tovar a jeho cenu.
• Právnym dôvodom tohoto spracovania je plnenie zmluvy. Uvedené osobné údaje za týmto účelom spracovávam po dobu trvania záručnej doby a dobu uloženia nariadenú zákonom o účtovníctve a daňovými zákonmi..
• Ochrana vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)
• Aby som vás mohol informovať o aktuálnych ponukách a zľavách, spracovávam vaše meno a priezvisko a e-mailovou adresu. Právnym dôvodom tohoto spracovania je tento váš súhlas, ktorý mi poskytujete a ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
• Vaše osobné údaje poskytujem len inštitúciám na to splnomocnených zákonom, nikomu inému Vaše osobné údaje bez vašeho výslovného súhlasu neposkytujem. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať
• Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
• Nemenoval som poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoveril som spracovaním Vašich osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.
• Nemám v úmysle poskytnúť Vaše osobní údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii nebo iným, osobám.
• Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať odo mňa, ako Správcu, prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu nebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositelnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že pri spracovaní vašich osobných údajov postupujem v rozporu s GDPR.

V………………………… dňa……………………..

………………………………..
Podpis subjektu údajov