Matrix Drops Computer

Pri zrode vesmíru, v dôsledku zámeru stvoriteľa, došlo k zhusteniu informácií a energií a následne k ich stelesneniu. Vzniklo viacero elementárnych častíc, ktoré sa osobitne predstavili, ukázali svoje vonkajšie aj vnútorné vlastnosti. Takto vznikli minerály, polodrahokamy a drahokamy.

Každá elementárna častica disponuje vlastnými základnými vlastnosťami. Neskôr, následkom usporiadania minerálov, sa objavili jednoduché organizmy, rastliny a živočíchy. Čím viac informácií z minerálov tieto tvory prijali – v dôsledku ich zložitosti – tým zložitejšie organizmy vznikli. Na vrchole tohto vývoja stojí človek, všetci z nás v sebe zahŕňame systém 108 prvkov drobných častíc. Samozrejme, vďaka tomu disponujeme vlastnosťami všetkých týchto prvkov a  nekonečným radom ich kombinácií.

Ale ako to už býva v každom zložitom systéme, ani tu sa nedá vylúčiť možnosť poruchy!

Pre odstránenie chýb vyskytujúcich sa v organizme je absolútne nevyhnutné poznať vlastnosti komponentov, tvoriacich naše telo. 108 prvkov, tvoriacich základ ľudskej bytosti, má 108 základných fyzických a psychických vlastností, a ich kombinácie.

Starovekí mystici, s cieľom uľahčiť identifikáciu duchovných vlastností týchto prvkov, vytvorili 108 rôznych bohov. Takto ilustrovali a vystihovali jednotlivé znaky, postavy, charaktery. 

Porucha týchto prvkov sa môže prejaviť na ktorejkoľvek zo siedmich úrovní nášho tela: fyzickej, energetickej, emocionálnej, mentálnej, duchovnej úrovni, na úrovni vzťahov a ducha. Tieto na seba neustále vzájomne pôsobia. Usporiadanosť je možné dosiahnuť len spoločným znovu usporiadaním všetkých týchto úrovní. Príklad: duševné poruchy môžu vyvolať fyzické a aj iné energetické problémy v poliach nášho tela.

Budha vo svojich učeniach upozornil na 108 ľudských vlastností, pretože tieto môžu našu bytosť zviazať do húžvy.Aj Ježiš vo svojich podobenstvách upozorňoval na dôležitosť duchovných a duševných svetov a na ich vyriešenie.

Klamstvá vyvolávajú v našej duši bezmocnosť a víry, pravda nás zasa oslobodí. Elementárne pravdy perfektne fungujú, zatiaľ čo základné skreslenia prinášajú problémy a starosti.

flaša m.drops

Riešenia sú ukryté v rozpoznaniach a v naladení sa na dokonalé elementárne vzory. Za týmto účelom môžeme zavolať na pomoc informácie 108 prvkov, ktoré nás tvoria. V Matrix Dropsoch sú tieto elementárne informácie uložené samostatne aj v rôznych kombináciách.

Prvá generácia telefónov, fotoaparátov, videokamier fungovala na základe fyzikálnych metód. Dnešná technika prenáša zvuky a obrazy už na princípoch kvantovej fyziky. Ich podstatou je, že každý zvuk a obraz pri zaznamenávaní signálu transformujú na Fourierovu funkciu a tieto matematické funkcie sa v mieste určenia znovu transformujú späť na zvuk alebo obraz.

Fourier, vynikajúci matematik už v XVIII. storočí zistil, že takmer všetko možno popísať a modelovať matematickými funkciami. Jeho matematické objavy sú v súčasnosti využívané pri výrobe najmodernejších technických zariadení. Magnetické, elektrické a svetelné spektrometre fungujúce na princípoch kvantovej fyziky, sú schopné informácie nachádzajúce sa v okom neviditeľných priestoroch, resp. svetoch, zaznamenávať vo forme funkcií.

Elementárne informácie a ich kombinácie sme zaznamenali do Matrix Dropsov a preberáme ich ako funkciu do jazyka výpočtovej techniky. Naše počítače sú schopné za niekoľko okamihov prekontrolovať až niekoľko miliónov Fourierových funkcií, získaných od jednotlivcov a v prípade zistenia poruchy vybrať zo vzorov umiestnených v Matrix Dropsoch ten najpotrebnejší.

V dávnej minulosti toto mystické poznanie nevyčísliteľnej hodnoty vlastnili alchymisti. Na prípravu elixírov života používali kryštálové štruktúry, ktoré s úplnou dokonalosťou a presnosťou, len v prítomnosti pomáhajúcich duchov, boli schopní elementárne, čisté informácie transformovať do vôd a drahých kameňov. O Saint-Germainovi, synovi Františka Rákóczyho II sú k dispozícii v tejto súvislosti posledné nájdené a hodnoverné informácie.

md-kristaly_

Písomné a obrazové dôkazy toho dnes zachovávajú galérie a múzeá. Aj keď nepoškodené zariadenia boli nájdené, bez duchovného poznania ľudia neboli schopní ich sfunkčniť. Vedomosti alchymistov sa nám pri znalosti predmetných a písomných dôkazov, ako aj na základe náznakov z transcendentného sveta, podarilo zosystematizovať. Rovnako ako počítač, aj naše telo si z času na čas vyžaduje aktualizáciu softvéru. Pomocou MD sa môže vrátiť ku genéze.

Je zaujímavé, že táto metóda sa aktivuje už vtedy, keď vo fyzickom tele sa žiadna porucha ešte neprejavuje, ale v jemnejších oblastiach – v mysli a v duchu už možno namerať deformácie. V takomto prípade sa prevencia nezhoduje s včasnou detekciou a preto otvára úplne iné perspektívy.

Človek so zvýšeným povedomím premýšľa dopredu a do slepej uličky, z ktorej sa mnohí zdesene usilujú dostať sa von, ani nevkročí. Preto je dôležité, aby ľudia vedeli, že existuje niekoľko spôsobov, ktorými si možno zachovať duševnú a fyzickú harmóniu.

Neoceniteľným dôsledkom toho je, že rušivé faktory sa v našom organizme nemôžu ani len objaviť. Kde už došlo k deformáciám, tam vibráciami a informáciami prírodných látok organizmus vyladíme tak, ako ladič vyladí rozladené struny klavíra. K tomu je treba poznať talónové zvuky, vibrácie, informácie.

Talónové informácie uchovávame v polodrahokamoch a drahokamoch a prostredníctvom kryštálov ich prenášame spôsobom, pri ktorom neprichádzajú do kontaktu s vodou. Umiestnené sú len vo vhodnej vzdialenosti, v blízkosti ladenej vody. Voda je schopná informácie ukladať a uchovávať po celé roky. MD neobsahuje žiadne zlúčeniny ani telu škodlivé látky.

Záujemcovia, ktorí nás navštívia, sa môžu dozvedieť, či ich organizmus obsahuje prvok, ktorý bol v tele zanedbaný a môžu získať radu, či ho Matrix Drops dokáže dať do poriadku.

Ľudstvo dosiahlo vrcholu hraníc fyziky, dostalo sa na mimoriadne vysokú úroveň technických vymožeností. Avšak ľudia sa začali stotožňovať s výsledkami dosiahnutými v tejto oblasti a preto citovo a psychicky zaostali vo vývoji.  Ľudia nedokážu zdolávať seba-deštruktívne myšlienky a pocity a tým pádom ich takéto myšlienky ľahko ovládnu.

md computer

Zostrojením počítača Matrix Drops sa nám podarilo doteraz nepoznané znalosti vyniesť na povrch.

Náš počítač je schopný vo všetkých siedmich poliach, tvoriacich ľudské telo – vo fyzickom, energetickom, emocionálnom, mentálnom, duchovnom tele a v tele vzťahov a ducha – odhaliť deformácie a rozladenia, ktoré vytvorili naše zanedbané pocity, myšlienky alebo trebárs aj vzťahy. Ešte pred tým, než sa v našom fyzickom tele objavia akékoľvek príznaky, náš počítač dokáže odhaliť deformácie vznikajúce z vírov myšlienok.

Doteraz žiadne zariadenie na svete nebolo schopné uskutočniť takýto komplexný prehľad. Má neoceniteľnú hodnotu!

Prečo je to dôležité?

Tí náročnejší, ktorí majú radi sami seba, svoje telo, dušu, ľudia, ktorí si chránia svojho ducha, pre ktorých je prevencia, znamenajúca včasné odhalenie problémov, zárukou dlhého a šťastného života, tí môžu včas podniknúť kroky potrebné k tomu, aby porucha ich telesných polí nikdy nevyvolala v tele lézie.

Ľudia radi odovzdávajú, prevádzajú zodpovednosť za svoj život na iných: na lekára, na člena rodiny, na priateľov, alebo aj na duchovných pastierov alebo psychológov. Ale vyslobodenie z myšlienkového otroctva môžu očakávať len od zmeny vlastnej osobnosti, spôsobu života, a zdeformovaného myslenia.

Človek je v pojatí kvantovej fyziky prekrásnym vlnovým poľom, ktoré má ohromujúce množstvo vzorov a štruktúr. Náš nový vynález, počítač Matrix Drops, je schopný detekovať  poruchy polí a aplikáciou kvapiek sa naskytuje možnosť ich korekcie.

kma-matrixdrops-

András Kovács – Magyar

Zamyslime sa len nad tým, ako súčasná technika dokáže identifikovať zvuky, farby, obrazy alebo dokonca aj ľudské tváre. Na niektorých telefónoch fungujú programy, ktoré dokážu identifikovať danú hudbu alebo interpreta.

Z davu na ulici je systém slúžiaci na rozpoznávanie tvárí schopný vybrať práve tú osobu, ktorá je hľadaná. Mohli by sme tu vymenovať ešte celú radu podobných príkladov.

To všetko je kvantová fyzika, fungujúca na základe Fourierových vlnových funkcií. Začnime sa priateliť s týmito pojmami, myšlienkami, veď sa už stali každodennou súčasťou nášho života. – Využime ich, sú všade okolo nás.

S našim počítačom zakladajúcim sa na kvantovej fyzike a s Matrix Dropsami sme umožnili včasné odhalenie problémov ľudských energetických polí – spomínaných siedmych telových polí – a ich korekciu.

Na základe detekovaných a identifikovaných polí možno u vyšetrovaných osôb podať presný popis o ich: energetickom stave, slabostiach, prednostiach, o ich duševnom, emocionálnom a spirituálnom stave.

Každý, kto používa Matrix Dropsy, môže dosiahnuť skrotenie, vytratenie zdanlivo neriešiteľných vlastností a slabých stránok.

Ak osoba, ktorá sa na nás obráti, chce zmeniť svoj doterajší spôsob života, jeho poňatie, potom sme schopní jej pomôcť našimi návodmi a usmerneniami.

Brány našich poradenských kancelárií a školy sú pre všetkých záujemcov otvorené, aby sme spolu s Vami mohli, vďaka tejto novej metóde, napraviť predpokladané alebo už prejavujúce sa nežiaduce veci.

Čo sľubuje Matrix Drops? Významné zlepšenie kvality života!

 

                                                                                                                                                                   zdroj: matrixdrops .com