O človeku v dnešnom svete.

Človek nášho veku dosiahol hranice svojej výkonnosti, vďaka technickým vymoženostiam sa vznáša v doposiaľ nevídaných výškach, teda v materiálnej rovine dosiahol to, čo bolo možné dosiahnuť. Dostal sa na veľmi vysokú úroveň, avšak tým sa poľutovaniahodným spôsobom dostal aj do pasce: začal sa stotožňovať s touto rovinou, resp. s výsledkami, ktoré v tejto rovine dosiahol. Postupne sa stal otrokom tejto roviny, jeho spôsob nazerania na svet sa obmedzil iba na túto jedinú úroveň. Následkom čoho je, že zaostal vo vývoji na duševnej a duchovnej úrovni.

Technology in the hands of businessmen

A tak človek síce môže nadobudnúť množstvo vedomostí, ktoré sa týkajú sveta mimo neho – oprávnenia, kvalifikáciu, odborné vedomosti a iné poznatky – alebo môže vlastniť a riadiť akékoľvek veci a zariadenia, napriek tomu si musí uvedomiť, že nerozumie tomu najdôležitejšiemu: sám sebe. Keďže nemá náležité poznatky o celej svojej bytosti, tak ani nedokáže riadne spravovať svoje energie, pocity, myšlienky, vzťahy, svoj duševný svet, preto ony s ním zatočia poriadne. Nenachádza odpovede na veľké otázky života, tie zostávajú preňho večným tajomstvom. Namiesto riešení hľadá výhovorky a púšťa sa do divokej debaty s kýmkoľvek, kto rozmýšľa inak, než on – alebo ako bežný človek –, keďže jeho pýcha a jeho ego mu bráni veci jasne vidieť, rozvážne spoznávať a triezvo uvažovať a uznávať.

Z toho vyplýva, že práve podstata ľudského života, sám človek nie je v poriadku, lebo je napätý, plný obáv, je habkavý, zlostný, závistlivý, roztrpčený, depresívny, pyšný, zlomyseľný a striedajú sa v ňom ešte aj ďalšie podobné vlastnosti.

Keďže v prípade všetkých uvedených vlastností ide o záporné vlny, ktoré človek neustále nosí v sebe a vyžaruje do svojho okolia, darmo očakáva odpoveď, aby sa v budúcnosti stali nejaké dobré veci. V týchto dimenziách sa totiž uplatňuje princíp podobnosti: na kladné veci prichádzajú kladné odpovede, kým ako reakcie na záporné vlny vznikajú ďalšie nepríjemné udalosti.

Duševné ťarchy, vzťahové problémy, myšlienkové víry, citové bloky, ako aj energetické poruchy sa u človeka dnešnej doby premietnu na jeho fyzické telo a objavujúc sa tam spôsobujú rôzne choroby, zmeny, zápaly, bolesti a ešte mnoho iných problémov. K týmto sa na fyzickej úrovni pridruží nesprávne stravovanie a škodlivé chemikálie, ktoré ďalej poškodzujú organizmus človeka.

Dobré by bolo, keby sme disponovali vhodnými poznatkami o tom, ako konkrétne a akými metódami by sme sa mohli dať do poriadku, ako by sme mohli vysporiadať rôzne problémy, celý svoj život. Avšak tomuto nikoho nenaučia, ba to priam zamlčia a majú na to dôvod. Veď nevedomú, ustráchanú spoločnosť je možné vynikajúco manipulovať a riadiť …

Pritom existuje riešenie vo forme konkrétnych vecí vytvárajúcich kompletný systém, názov ktorého je: Matrix Drops Protokol. Avšak táto dobrá správa pre človeka hľadajúceho riešenie znamená popri nádeji aj úlohu, akúsi výzvu.

Predpokladom pochopenia a aplikovania systému je totiž inteligencia na vysokej úrovni, na ktorej sú ľudia ochotní študovať, získavať nové poznatky a skúsenosti, pozrieť sa do vlastných očí, spoznávať a uznať fakty spôsobujúce ich problémy, sú ochotní meniť a zmeniť sa.

Práve preto sa musí človek vydať na cestu duševného a duchovného vývoja, keďže ďalej vedie cesta iba týmto smerom, ďalšie napredovanie je možné iba v tejto kvalitatívnej rovine. Hneď na začiatku je niekoľko súvislostí, ktoré sa oplatí spoznať a uvedomiť si:

kép

– Človek má dvojakú povahu: hmotnú, resp. disponuje povahou vlny, spomedzi ktorých to druhé predstavuje väčšiu časť. Svojimi zmyslovými orgánmi sme schopní vnímať z okolitého sveta menej ako 10%. V tejto úzkej oblasti sa nachádza materiálny svet, teda aj naše fyzické telo. Predstavme si, čo všetko sa môže nachádzať vo zvyšných viac ako 90%! Celá táto časť totiž predstavuje svet vlnových javov, ktorý síce spadá mimo oblasti vnímanej zmyslovými orgánmi, ale vďaka technicko-elektronickým zariadeniam je napriek tomu merateľný.

 – Ako sa prejavuje naša povaha vlny – je to uvedené v nasledujúcej časti. Disponujeme siedmimi informačnými poľami, teda existujeme a žijeme na siedmich úrovniach, máme sedem „tiel“; naše fyzické telo, naše energie, pocity, myšlienky, vzťahy s inými, duševné a duchovné javy sa všetky môžu interpretovať ako osobitné pole (pole s povahou vlny), a takto, v takomto poradí ide o naše fyzické telo, energetické, emocionálne, myšlienkové, vzťahové, duševné a duchovné telo. Fyzické telo v porovnaní s ostatnými je telo najnižšej úrovne. Je to akýmsi „tieňom“, priemetom ostatných tiel, podobne ako dvojdimenzionálny tieň je priemetom trojdimenzionálneho fyzického tela. Naše vlnové telá predstavujú viac ako 90% celej našej bytosti. Je veľmi zaujímavé, že všetky vlnové telá existujú tak isto spolu s nami, napriek tomu človek berie na vedomie iba jedno, a to fyzické telo, stotožňuje sa iba s tým a stará sa iba o neho. A dneska je aj viditeľné, čo je výsledkom toho všetkého …

 – Dôležité je vedieť aj to, že ľudské telo tvorí systém malinkých častí 108 elementov. Týchto 108 elementov je obsiahnutých v Periodickom systéme, popri ostatných iných elementoch. Touto svojou konštrukciou stojí človek na vrchole vývoja. Pozostávajúc zo 108 elementov disponujeme nielen vlastnosťami týchto elementov, ale aj nekonečným počtom kombinácií ich vlastností.

Tieto elementy sú v nás, v našom tele aj fyzicky – napríklad železo, vápnik, horčík, uhlie –, ako aj na úrovni vĺn – napríklad v podobe charakterovej vlastnosti. Elementárne vlastnosti teda môžu byť fyzické a duševné – alebo trochu inak môžu byť materiálnej a vlnovej povahy –, ktoré vďaka uvedenému sa dotýkajú všetkých našich siedmich tiel. Keď sú v nás tieto elementy rozladené, tak spôsobujú poruchu, ktorá sa môže objaviť v ktoromkoľvek našom tele, môže sa premietnuť na ktorékoľvek z nich. A tieto telá sa navzájom ovplyvňujú. Usporiadanosť je možné dosiahnuť iba ak uvedieme do pôvodného stavu všetky úrovne, všetky dotknuté telá. Kľúčovú úlohu v tom má Matrix Drops Computer a informačné kvapky, o ktorých sa môžete na našich stránkach dozvedieť aj viac.

mengyelejev-periodusos-

Predstavme si klavír, na ktorom je 108 klávesov. Ďalej si predstavme, že tento klavír nie je vyladený, napriek tomu začne na ňom niekto hrať. Aká to bude nepríjemne znejúca, falošná melódia. Až je to zle počúvať. A naopak, keď tento hudobný nástroj je vyladený, bude znieť ľubozvučná hudba, nádherná symfónia … Samozrejme v tomto prípade nielen hudobný nástroj má byť dokonale vyladený, ale serióznymi vedomosťami má disponovať aj ten, kto chce na ňom hrať.

Stačí pochopiť vyššie uvedené základné súvislosti a už môžeme získať vedomosti mimoriadnej hodnoty potrebné k spoznaniu a pochopeniu samých seba. Stane sa pochopiteľným, že fyzické telo kopíruje akékoľvek – dobré aj zlé – zmeny, ku ktorým dochádza v našich telách vlnovej povahy, keďže nižšia dimenzia zákonite nasleduje zmeny, ktoré sa uskutočnili vo vyššej dimenzii. Ak v našich energiách, pocitoch, myšlienkach, vzťahoch, v duši vznikne nejaká porucha, vytvorí sa pretrvávajúci nežiaduci stav, tak skôr či neskôr (po niekoľkých týždňoch alebo niekoľkých mesiacoch) sa to prejaví v nejakej nežiaducej forme aj na našom fyzickom tele. Ak v takomto prípade skúmajúc naše telá vlnovej povahy nájdeme koreň (korene) problému a obnovíme pôvodný stav (prirodzený stav), tak následne zmiznú aj naše telesné problémy.

V tomto skúmaní zohráva kľúčovú úlohu Matrix Drops Computer, ktorý ako prvý na svete je schopný snímať naše informačné vlnové polia a odhaliť v nás emocionálne, myšlienkové, vzťahové, duševné, duchovné a samozrejme aj telesné problémy, informačné poruchy, ktoré nám potom predostrie objektívne, vhodne zoštylizovanými slovami a vetami, ďalej je schopný navrhnúť pre každého konkrétne riešenia pre danú situáciu. 

Ak sa rozhodneme tieto svoje vedomosti ďalej prehlbovať spoznávaním systému Matrix Drops Protokolu a k tomu patriacimi duševnými a duchovnými poznatkami, tak budeme disponovať takou jedinečnou možnosťou, vďaka ktorej môžeme vyviaznuť z doterajších beznádejných životných situácií, môžeme prekonať naše bludy, zbaviť sa duševných aj telesných problémov a môžeme postúpiť smerom ku kvalitnému životu.

Systém Matrix Drops Protokol je dostupný pre kohokoľvek a prostredníctvom tohto systému sa môže v človeku znova prebudiť uvedomelosť, môže nájsť svoje zdravie a šťastie, a tak bude môcť svoj život a okolnosti riadiť a nie vytrpieť.

Dvere do svetla

Avšak k tomu je potrebné prijať – okrem vyššie uvedených – aj ďalšie dôležité rozhodnutia:

 – Či som ochotný meniť a zmeniť sa?

 – Či som ochotný pozrieť sa do vlastných očí, spoznávať svoje nežiaduce vlastnosti, odložiac nabok pýchu a ego, a v prípade potreby preukázať patričnú pokoru?

 – Či sa chcem zbaviť svojich problémov, chorôb a iných nežiaducich vecí?

 – Hľadám riešenie a sústreďujem sa na to, alebo radšej na vlastné výhovorky alebo námietky iných?

 – Či som ochotný študovať a získavať nové poznatky?

Prijatie vyššie uvedených rozhodnutí je prvým a najdôležitejším krokom, ktorým sa môže človek vydať na cestu.

Ale potom ktorým smerom ďalej? Čo mám presne robiť?“ Môžete sa o tom dočítať na našich stránkach a môžeme v tom aj pomôcť, ak sa na nás obrátite prostredníctvom niektorého z kontaktov.